ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.کارگران، دانشجويان و روزنامه نگاران بازداشت شده و زنداني را آزاد کنید!

خواست مردم در شعار كارگران هفت تپه، فولاد، آذرآب و هپكو، كارگران معترض كارخانه هاي سرتاسر ايران و معلمان و بازنشستگان تجلي يافته است كه ” نان،كار، آزادي” فرياد مي زنند بازداشت شدگان را آزاد كنيد. اين خواست هزاران نفر از مردم ايران است كه با امضاي نامه‌هاي اعتراض آميز آنرا فرياد مي زنند.

 


 

کارگران، دانشجويان و روزنامه نگاران بازداشت شده و زنداني را آزاد کنید!

در شرايطي كه دزدي اموال و منابع ملي و تاراج ثروت هاي مالي از زاه اختلاس و پولشويي و گرفتن وام هاي كلان بدون بازپرداخت آن هر روز در صدر اخبار كشور است؛
در شرايطي كه با توسل به شيوه هاي فراقانوني سرمايه هاي ملي تحت عنوان خصوصي سازي غارت ميشوند؛
در شرايطي كه گراني و تورم بلاي جان مردم شده و هر روز فشار طاقت‌فرساي آن بر دوش مردم بيش از پيش سنگيني مي كند و ميرود تا مردم را در برابر تكه اي قوت روزانه به زانو دراورد؛
در زماني كه نابساماني اقتصادي و ناكارآمدي دولتمردان هيچ مشكلي از بحران اشتغال حل نكرده‌ است و هر روز تعداد بيشتري از كارخانه ها و بنگاه هاي اقتصادي تعطيل ميشوند؛
درحاليكه به خاطر سياست هاي نادرست هيات حاكمه ايران از يك سو و اقدامات تجاوزكارانه ايالات متحده امريكا و ادامه تحريم خواب را بر مردم حرام كرده و وحشت ناشي از احتمال بروز جنگ بر زندگي مردم سايه انداخته است؛

و در برابر آن:
در هنگامه اي كه خانواده هاي كارگران و زحمت كشان با دريافت حداقل هاي مزدي به شدت درگير فقر گرديده و ناگزير از انجام كارهاي بي آتيه و گذران زندگي حداقلي هستند؛
با وجود ميليون‌ها بيكار، رواج كارهاي سياه در اقتصاد غير رسمي، دستفروشي، كولبري و اسف بارتر از آن تن‌فروشي در كوچه و خيابان و جاده و مترو خودنمايي مي كند؛
و همزمان كارگران و زحمتكشان ميهن تحت فشارهاي ناشي از عدم پرداخت به موقع دستمزدهاي خود ناگزير به اعتراضات دست ميزنند؛
گروه هايي از آگاهان كارگري و دانشجويي و روزنامه نگار متعهد به پاس وظيفه شناسي و دفاع از حقوق مردمان زحمتكش با حضور اعتراضي خود در روز “اول ماه مي _ روز جهاني كارگر” اعتراض مسالمت آميز را برگزار كردند و بلافاصله دستگير و زنداني شده و هنوز هم بعد از بيش از دو ماه تعدادي از آنها در بازداشت بسر مي برند؛
نمايندگان شركت كشت و صنعت هفت تپه به خاطر اعتراض به جا و برحق عليه بيكار رسازي _ عدم پرداخت حقوق و دستمزد همكارانشان، به خصوصي ساري اين شركت و پي‌آمد اين كار غير قانوني و تاراج رفتن منابع ملي ناشي از آن اعتراضات را رهبري كرده و به پاس اين وظيفه و وكالتي كه از سوي كارگران داشتند به زندان افتاده اند؛
دانشجوياني كه به حق خود را فرزند كارگران مي‌دانند به دفاع از كارگران با هر وسيله ممكن از جمله نشريه‌اي كه بيانگر واقعيات زندگي كارگران هفت تپه بوده‌ است به كار آگاهي بخشي دست زده اند و با حضور در كنار كارگران و انتقال مشكلات آنها به ساير مردم، وظايف انساني خود را به پيش برده‌اند نيز به اتهام اقدام عليه امنيت ملي در بازداشت هاي بي رويه و غير قانوني بسر ميبرند؛
گروه هايي از كارگران و معلمان به پاس دفاع از حقوق صنفي خود بازداشت و به حبس هاي طويل المدت محكوم شده و كيفر ناعادلانه مي بينند؛

در چنين شرايطي
دستگاه هاي امنيتي و قوه قضاييه چگونه مدعي امنيت ملي هستند؟ چرا مردم بايد باور كنند كه “امنيت ملي” دغدغه واقعي دولتمردان است؟ اين چه امنيتي‌است كه فقط در آن كارگران و زحمتكشان براي دفاع از حق كيفر مي بينند؟ و دزدان و غارتگران با آسودگي در كشور و جهان پرسه مي زنند؟
مردم باور دارند كه اين بازداشت‌ها و محاكمات غيرعادلانه تنها براي ايجاد وحشت و برقراري سكوت در برابر ناكارآمدي ها خودخواهي كساني است كه قدرت دولتي را در انحصار خود گرفته‌اند تا به وسيله آن اقتدار نظامي – امنيتي را در راه كسب سود و ثروت هاي نامشروع خود قرار دهند.
خواست مردم در شعار كارگران هفت تپه، فولاد، آذرآب و هپكو، كارگران معترض كارخانه هاي سرتاسر ايران و معلمان و بازنشستگان تجلي يافته است كه ” نان،كار، آزادي” فرياد مي زنند بازداشت شدگان را آزاد كنيد. اين خواست هزاران نفر از مردم ايران است كه با امضاي نامه‌هاي اعتراض آميز آنرا فرياد مي زنند.
اين خواست خانواده‌ها و همكاران كارگران و دانشجويان و روزنامه نگاراني است كه طي بيانيه هايي اين بازداشت هاي غير قانوني، غير منصفانه و ناعادلانه را فرياد مي زنند.
اين خواست زندانياني‌است كه براي جلب توجه مردان قانون و قضا از آخرين امكان خود بهره ميجويند و با به خطر انداختن هستي خود و اعلام شروع اعتصاب غذا، عدالت را ميجويند. رهايشان كنيد!

————————————————————–

دسته : سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1