ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.مصوبه ناعادلانه دستمزد و مواجهه ی کارگران و فعالان کارگری با آن!

جلسه تلگرامی جمعه ۲۹ فروردین جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی در گروه به یاد رفیق رئیس دانا، برای اتحاد عدالت خواهان.
میهمان جلسه: حسین اکبری – فعال کارگری

 

 


 

 

 

مصوبه ناعادلانه دستمزد و مواجهه ی کارگران و فعالان کارگری با آن!

جلسه تلگرامی جمعه ۲۹ فروردین جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی در گروه به یاد رفیق رئیس دانا، برای اتحاد عدالت خواهان

میهمان جلسه: حسین اکبری – فعال کارگری

 


 

بخش اول جلسه پرسش و پاسخ:

 

بخش دوم جلسه پرسش و پاسخ:

 

 

سؤالات مطرح شده در جلسه تلگرامی جمعه ۲۹ فروردین

– ادعا می شود که بیانیه ای که بیانیه اعتراض به مصوبه ی غیرقانونی حداقل دستمزد ، علیرضا محجوب را به هدف خود رسانده است چون او خواهان این بوده که سندیکاها و تشکلهای مستقل کارگری را بی اعتبار جلوه دهد و نمایندگان انتصابی خانه کارگر را نمایندگان اصلی کارگران معرفی کند، نظر شما در این مورد چیست؟

– با درود؛ چه راههای برای اعتراض به مصوبه اخیر پیشنهاد میکنید؟ بخصوص ازنظر پراتیک و بازتاب اجتماعی.

– باتوجه به رکود اقتصادی که چندسالی است به علت عدم مدیریت وبی کفایتی دولت در ایجاد کار (شغل)که کارگران با کمبود کار مواجه هستند آیا ارتباط عرضه و تقاضا دردستمزد کارگران تاثیر گزار هست؟ چگونه؟ متشکرم (منظورم چه کار میشود کرد به ضررکارگران نباشد؟)

– با توجه به این که نادیده گرفتن حقوق کارگران ناشی از نبود سندیکای واقعی است، حاکمیت به طرفداری از کارفرما عزم جدی دارد به هر قیمتی مانع ارتباط بین جنبش های کارگری شود، چگونه می شود این مشکل را حل کرد؟

– جناب اکبری عزیز، هرسه نفر نماینده شرکت کننده در جلسه از طرف خانه کارگر اند؟

– لطفا از مهمان برنامه سوال کنید هم راستا با بیانیه و اعتراضات صنفی و مدنی آیا موضوع را نباید از طریق شکایت حقوقی هم پی گیری کرد؟

– بعضی ها معتقد هستند که تا تحریمها هست رژیم این بهانه را خواهد داشت که توانایی افزایش دستمزد بیشتر از این را ندارد ، شما رابطه ای بین تحریمها ی آمریکا و در آمد کارگران می بینید؟

– بادرود، آیاعلت اصلی عدم تعیین دستمزد واقعی چه برای شاغلین و چه بازنشستگان، موارد زیرنیست :

-ساختار ضد کار گری شورایعالی کار؛

– عدم اعلام تورم بسیار پائین توسط دونهاد مرکز آمار وبانک مرکزی؛

-عدم رعایت و اعمال همان ارقام درمیزان دستمزد؛

– مهمترین علت عدم وجودتشکل مستقل وسراسری کارگران دربرابراتحاد دونیروی کارفرمائی؛

-غیرواقعی درنظرگرفتن انواع کالاها وخدمات مورداستفاده کارگران ازیکطرف وتیین قیمت پائین آنها؛

درپایان به نکته ای که ارابتدای دولت روحانی مسئله افزایش حقوق بدوبخس: الف:حداقل بگیران؛

ب:سایرسطوح حقوق وبدون توجه به اینکه سایرسطوح که از دستمزد کمی بیشترازحداقل دریافت میکنندتا حقوق های بالاترمشمول درصد بسیارپائین تراازگروه اول میشوند۱۵درصد درمقابل۲۱ درصدبرای کسانی که حق بیمه بیشتری پرداخته اند باید درصد افزایش رقم یکسان باشد، اماپس از افزایش، تمام حقوق هائی که زیر حداقل معیشت قرار میگیرن تا آن رقم ترمیم شود، اما متاسفانه خود کارگران عزیزونمایندگانشان نیز تا کنون به این تبعیض آشکار توجه کافی مبذول نداشته اند!

– آیا این نقد به بیانیه ی منتشر شده با 7 هزار امضا را می توان وارد دانست که این متن بی توجه به فضای سیاسی پس از آبان، با تمرکز صرف بر مقوله ای صنفی نگاشته شده و در حالی که فضای جامعه (به ویژه کارگران و فرودستان) در عمل میل به کُنش های رادیکال تر را از خود بروز داد، متن مذکور بازگشت به شیوه ای از لحن و اعتراض سال ها آزمایش شده نیست؟

– در مورد مصوبه مزد، وبیانیه معترضین ، که منهم امضاء کردم، یک سؤال آیا مصوبه ، هیچ در صدی، اندک، از خواست کارگران را تامین می کند؟ اگر تامین می کند، بهتر نیست بپذیریم ؟ و بلافاصله، برای گرفتن در صد بسیار بزرگ‌تر خواسته‌های قانونی کارگران اعتراض و مبارزه کنیم؟ البته برای این حرکت، شایسته است، ابتدا جهت ایجاد سازمان و تشکل های کارگری واقعی، اقدام جدی پیگیری شود. آنوقت نمایندگان واقعی کارگران، درچنین میدانی میتوانند، به قدرت حمایتی کارگران، توانایی‌های بیشتر از امضاء نکردن و قهر جلسه را نشان بدهند.

– کارفرمای بخشی از نیروی کار، یعنی کارکنان شاغل و بازنشسته دولت، خود دولت است. همیشه دولت سالیانه درصدی به حقوق آنان اضافه می کند که آن هم ظالمانه است. آیا جدا کردن دو بخش نیروی کار منطقی ست و برای اصلاح آن چه باید کرد؟

– جناب اکبری، این قوانین شامل کارگران شاغل هست کارگران روز مزد چه کار باید کنند؟ از کجا و به کجا شکایت ببرند؟

– اقتصاد تجاری، بخش غالب اقتصاد ایران است. آنها اقتصاد تولیدی را نابود می کنند. پس اعتقادی به دستمزد کارگران ندارند. در هر کشوری برای اینکه اقتصاد صنعتی و تولیدی رشد کند برای تشویق افراد که در این اقتصاد مشارکت کنند، دستمزدهای خوبی پرداخت می کنند و نیروی کار را به سمت تولید سوق می دهند.در ایران نیز شواهد جدال اقتصاد تولیدی و تجاری مشاهده می شودآیا نیروی کار در این جدال نباید به کمک سرمایه داران اقتصاد تولیدی برود تا با رشد تولید دستمزدها در وهله اول بالا رود؟ اگر این جدال بطور عینی مشاهده می شود چه وظیفه ای پیش پای جنبش کارگری قرار می گیرد؟

– آیا درشرایط رکود اقتصادی باافزایش واقعی دستمزد کارگران ،باعث رونق نمیشود؟ ودرنتجه اکثر آن رقم افزایش ازطریق خرید کالاها بجیب کارفرمابرنمیگردد؟ بنظرم دراینمورد نباید یک تلنگری توسط کارگران به مغز کارفرما زده شود؟

– آیا در شرایط کنونی با توجه به دو مطالبه حق دستمزد عادلانه و هم چنین به خطر انداختن جان کارگران در شرایط خطرات کرونا برای کارگران به دلیل عدم وجود امکانات بهداشتی، مساله اعتصاب یک اقدام درست و مورد استقبال طبقات کارگری نخواهد بود و این موضوع نباید در دستور کار تشکل های کارگری قرار گیرد؟

– آیا این در خواست که حقوق باز نشستگان با حقوق شاغلین یکسان باشد مطالبه عادلانه هست یا خیر؟

– با درود جناب اکبری؛ سیاست موقتی کردن کار بزرگترین سلاح مبارزه کارگران را که عبارت از اعتصاب باشد را گرفته است. با وضعیتی که در جنبش کارگری شاهد هستیم فکر می کنید چه زمانی کارگران از حالت دفاعی خارج شده و حقوق اساسی تر خود را طلب خواهند کرد؟

حالا رفیق عزیز انچه که مفقود مانده راه حل در شرایط فعلی هست چه پلاتفورمی ارایه می فرمایید؟ با تشکر

– یکی از معترضان به بیانیه نوشته است: ” در مبارزە به جای انتخاب بین بد و بدتر باید بە مرگ گرفت بلکە طرف را بە تب راضی کرد. خود این تشکلهای حکومتی یک ماە پیش گفتند و نوشتند کە پیروز شدیم و روی هزینە سبد خواروبار شوراێ عالی را قانع کردیم کە هزینە سبد ٤ میلیون و ٩ صد است. قرار بود این را بگیرند! و الان می گویند این رقم حدود ٦ میلیون شدە است. خوب نهایت خواست اینها در بیانیە شان زیر ٣ میلیون است، این اگر پذیرفتە می شد تازە کفاف نیمی از هزینە زندگی را بر اساس برآورد و توافق قبلی خودشان می داد. معنی اش می شود پذیرش ١٥ روز زندگی بدون نان برای خانوار کارگری چون این را می خواهید امضا کنید؟ مگر در بیانیە سقفی برای مزد عادلانە گذاشتە شدە؟” پاسخ شما به این ها چیست؟

– از گفتار مهمان گرامی حس می شود که نگاه ایشان به رابطه کشور چین با تجار ایرانی ، منفی ست. روشن است که در بازار، فروشنده شناسنامه اخلاقی و اجتماعی خریدار را نمی کاود. اگر این رابطه سبب سوء استفاده تجار ایرانی شده آیا چین می تواند به نفع مصرف کنندگان ایرانی یا به نفع تولیدکنندگان ایرانی دخالت کند؟ اما می دانیم که صرف حضور چین در بازار جهانی کالا، سبب شکستن انحصار غربی و دسترسی مردم جهان به کالای ارزان تر و متوسط شده است. اگر خارج از موضوع است انتظار پاسخ ندارم.

– با درود و سلام، در این وصعیت سخت کرونایی نزدیک به ۵ میلیون بازنشسته تامین احتماعی در شرایط بسیار اسفناک زتدگی می کنند چرا فعالین کارگری انها را فراموش کرده اند؟

– یکی از معترضان به بیانیه نوشته است: “کف خواستە نمایندگان خانە کارگر دو میلیون ٨٠٠ هزار تومان بودە. من شنیدەام کە بە دو میلیون و ٢٠٠ هم راضی شدە بودند ولی دولت و کارفرمایان نپذیرفتند. وقتی در بیانیە صحبت از حمایت از “نمایندگان”برای مزد عالانە می شود، معنی اش این است کە آنها اگر دستمزد کمتر ١ز دومیلیون و ٨٠٠ را بپذیرند کە البتە دولت و کارفرما همان را نخواهند پذیرفت، معنی اش آن است کە مورد تائید امضا کنندگان هم هست!”؛ نظر شما در این مورد چیست؟

– نفوذ افتصادی تجاری در نهادهای صنعتی، تولید را نابود می کند، دیگر آنان را نمی توانیم اقتصاد صنعتی بدانیم بلکه تجاری هستند در پوشش صنعت. اما سرمایه دار صنعتی واقعی نیز وجود دارد و سرمایه داری ملی که تمایل به راه اندازی اقتصاد صنعتی واقعی نیز دارند. آیا نباید در این مقطع چنین نیرویی را متحد کارگران دانست و جنبش کارگری به شناسایی این متحدین بپردازند و با احزاب نماینده آنها و اصولا با کلیه فعالین سیاسی و اقتصادی به تدوین برنامه مشترکی برای رشد اقتصادی، اجتماعی و سیاسی جامعه به افکار عمومی ارائه کنند؟

– آیا در شرایط رکود اقتصادی افزایش واقعی دستمزد کارگران ،باعث رونق نمیشود؟ ودرنتجه اکثر آن رقم افزایش لزطریق خریدکالاها بجیب کارفرمابرنمیگردد؟ بنظرم دراینموردنباید یک تلنگری توسط کارگران به مغز کارفرما زده شود؟ و پرسش دوم این که، درموردپاسخ تون به سئوال مربوط به سایر سطوح فرمودید علاوه بر۱۵درصد رقم ثابتی هم اضافه میشه آیا اون ۹۱۰۰۰ تومن برای کسیکه مثلاََ۵میلیون حقوق میگیره که ۶درصد کاهش یعنی۳۰۰،۰۰۰ تومن ازدست میده ولی۹۱۰۰۰تومن میگیره،وهرچه حقوق بالاترباشه این تفاوت بیشتر میشه

– با درود و خسته نباشید. بحث مشخص من اشکال و ایراد موجود در خود بیانیه است. چرا که بیانیه در واقع در قالب اعتراض به تعیین دستمزد به مراتب زیر خط فقر، در شرایط اسفبار کارگران بعد از آبان، که در واقع علت اصلی امضاء طیف نسبتا وسیعی از کارگران و فعالان کارگری به پای آن شده است، یک سری خواست ها و مطالبات عمیقا رفرمیستی و به شدت توهم آمیز مثل “اصلاح اساسی ساختار شورای عالی کار” را نیز می گنجاند. و حال انکه ساختار سه جانبه ی “شورای عالی کار” با توجه به سازوکار و دستورالعمل “سازمان بین المللی کار” تنظیم شده است. این ساختار اگر که بخواهیم به مقاوله نامه های سازمان بین المللی کار و ساختار پایه ای آن پایبند باشیم چگونه می تواند اصلاح شود؟ به نظر من بیانیه در واقع با دخیل بستن به “شورای عالی کار” و “ماده ۴۱ قانون کار” ان هم بعد از اتفاقات آبان ماه یک جور عقب گرد است.


 

منبع: وبسایت به پیش
https://bepish.org

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1