ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.پیام سیدعلی صالحی در فقدان دکتر فریبرز رئیس دانا

الوداع وارثِ معرفت، طنینِ بیدار باشِ تو تا همیشه پیش‌گامِ باران و آزادی شنیده خواهد شد.

 


 

 

الوداع وارثِ معرفت!

 

فریبرزِ رئیس‌دانا ،دوستِ من، رفیقِ بالا بلندِ باران و آزادی! حالا با صندلیِ خالیِ تو در کانونِ نویسندگانِ ایران چه کنیم؟ در این هزار پاییزِ نوروز کُش، دیگر کدام تاجِ گُل جانشینِ این باغِ به درو رفته خواهد شد. دوستِ سرسختِ ستمدیده‌گان،فریبرزِ بی‌بدیل… هرچند این شبِ چراغْ‌خوار… فرصتِ خورشیدگی نمی‌دهد، اما یقینِ روشنِ ما این‌است که برآمده‌گانِ باران و آزادی نمی‌گذارند آرمان‌ها و رؤیاهای تو بر زمین بمانند.
این مردمی که ما می‌شناسیم سرانجام از این تبِ تباهنده با تندرستی عبور خواهند کرد.
الوداع وارثِ معرفت، طنینِ بیدار باشِ تو تا همیشه پیش‌گامِ باران و آزادی شنیده خواهد شد.

سیدعلی صالحی

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1