ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.بخش خصوصی بهداشت مانعی در جهت مبارزه با ویروس کرونا

بیمارستان خصوصی آتیه که یکی از بیمارستان های مجهز بخش خصوصی است کادر درمانی خود را به نصف تقلیل داد و 600 نفر از کادر درمانی را اخراج کرد.

 

 


 

 

 

 

بخش خصوصی بهداشت مانعی در جهت مبارزه با ویروس کرونا

بیمارستان خصوصی آتیه که یکی از بیمارستان ها مجهز بخش خصوصی است کادر درمانی خود را به نصف تقلیل داد و 600 نفر از کادر درمانی را اخراج کرد .

این خبر را علیزاده رئیس این بیمارستان اعلام کرد . در شرئطی که بیس از هر چیز مردم ما به بیمارسان های مجهز نیاز دارند بیمارستان های خصوصی که تنها در فکر سود خود هستند با اخراج و تعطیلی این مراکز درمانی تنها به سلامت مردم بیش از پیش لطمه میزنند . این بیمارستان ها که تماما با وام های سوبسید دار و از پول مردم سا خته شده اند بجای آنکه در این شرائط به کمک مردم بیایند حاضر نیستند تعرفه های نحومی خود را تخفیف داده و بجای آن بیمارستان را غیرفعال میکنند و کادر درمانی را اخراج میکنند تا سود هایشان کاهش نیابد و سر مایه های باد آورده که از دسترنج مردم جمع کرده اند هم چنان حفظ کنند .

جای آن دارد که در این شرائط این بیمارستان ها از چنگال سودطلبان خصوصی خارج شده و به مردم که صاحبان اصلی آنها هستند واگذار شود  تا در این شرائط بحرانی کمی از دردهای بیماران درمان یابد و اجازه ندهند که پرسنل درمانی آنها که تجربه پرستاری از بیماران را دارند در این شرائط به نیروی بیکار تبدیل شوند.

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی


آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1