ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.جنبش کارگری واقعیتی عریان، نه رویایی پنهان! / حسین اکبری

جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی که در روز جمعه ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۹ اجرا شده است
مهمان: حسین اکبری، کارگر بازنشسته و پژوهشگر حقوق کار


 

جنبش کارگری واقعیتی عریان، نه رویایی پنهان!

جلسه پرسش و پاسخ تلگرامی که در روز جمعه ۱۳ تیر ماه ۱۳۹۹ اجرا شده است
موضوع: جنبش کارگری واقعیتی عریان، نه رویایی پنهاد
مهمان: حسین اکبری، کارگر بازنشسته و پژوهشگر حقوق کار

——————————

فایل صوتی قسمت اول برنامه:

فایل صوتی قسمت دوم برنامه:

——————————

سؤالات مطرح شده در جلسه:

– لطفا کمی در مورد اعتصاب اخیر کارگران هفت تپه توضیح دهید؟ چرا ۱۹ روز است که در اعتصاب هستند چرا در ظرف این ۵ سال گذشته ۱۲۶ بار اعتصاب کرده اند؟

– در نشریه «نامهٔ مردم» (اُرگان حزب توده ایران) به تاریخ ۱۹ خرداد ۱۳۹۹ (شمارۀ ۱۱۰۵) در تحلیل پایانی مطلبی با عنوان «بازنگری در مصوبهٔ دستمزد سال۹۹، از ادعا تا واقعیت»، چنین آمده است: «به باور حزب ما تشکل‌های زرد حکومتی استحاله‌پذیر نیستند، اما در مرحله کنونی مبارزه با دیکتاتوری تا آنجا که می توان باید این نهادها را زیر فشار قرار داد تا در راه بهبود زندگی طبقه کارگر و زحمتکشان اقدام های عملی پیشنهاد کنند.»

اگر این موضوع گیری را اینطور معنا کنیم که در حالی که وارد اشکالی از تعامل با تشکل های رسمی مندرج در قانون کار برای مبارزه به منظور بهبود وضع رفاهی کارگران می شویم، برای حفظ پرنسیب های چپِ خویش آن ها را مزدور حاکمیت سرمایه داری و زرد هم بخوانیم، افقی برای پاسخگو کردن این تشکل ها به بدنه ی کارگری باقی می ماند؟

– باتوجه به بحث امشب در گروه گذری بر سیاست سوال زیر خدمتتان مطرح می شود تا اگر مناسب دیدید در گروه مطرح نمایید. باتوجه به مبانی مذکور در فصل ششم قانون کار مصوب ۱۳۶۹ وضعیت تشکل های کارگری در کشور چگونه است و آیا کارگران می توانند از طریق تشکل ها پیگیر حقوق حقه خود باشند؟

– نظر به اعتراضات اخیر هفت تپه، آیا قیاس این دور از اعتراضات با سال ۹۷ گواه آن نیست که سیاسی شدنی که در سال ۹۷ در میان کارگران شاهد آن بودیم و تبلورش در شعار «اداره شورایی» و «ایده ی شورای کارگری» بود، به نسبت میزانِ پختگی کنشگری طبقاتی در زمینِ صنفی که تا آن هنگام اتفاق افتاده بود، فراتر از ظرفیت های مادی فعالیتی ایجاد شده بود؟ به عبارت دیگر آیا نمی توان گفت به سبب یک پرش سیاسی نامتناسب با ظرفیت های کنشگری صنفی ای که ساخته شده بود، با سرکوب صورت گرفته و تحمیل هزینه به سازماندهنگان پیشین، امروز بار دیگر کارگران ناگزیر از بازگشت به زمین صنفی شدند؟

– آیا جنبش های کارگری در ایران جنبه ی سیاسی دارند و یا در مطالبات صنفی خلاصه میشوند؟

– با درود به رفیق حسین اکبری آیا جنبشهای کارگری امروز بر پایه ی آگاهی طبقاتی لازم هستند و همچنین آیا سازماندهی لازم را دارند؟

– رفیق اکبری عزیز دراین روزها شاهدیم که علیرغم گسترش کرونا اعتراضات کارگران نیز گسترش یافته ، این حضور ناشی ازاین واقعیت است،که نداشتن نان برای کارگران محسوستر از ویروس کرونااست، حال که کارگران دست به این ریسک بزرگ میزنند ،چگونه میتوان از این اعتراضات اولاََ جهت تشکل یابی در بخشی که معترضنداما غیرمتشکل استفاده نمود وثانیاََ این اعتراضات وسیعاََ پراکنده را متحدوهمآهنگ نمود؟

– برای ایجاد انسجام در این مبارزات و اعتصابات پراکنده راهکار شما چیست؟

– آیا مهم ترین تشکل صنفی کارکران، سندیکاهای مستقل کارگری نیست؟

– آیا آگاهی طبقاتی در این جنبشهای کارگری در حدی هست که دگرگونیهای اساسی در وضع آنان ایجاد کند؟

– آیا میتوان نهادهای مستقل غیر مخفی به معنای واقعی در ایران ایجاد کرد؟

– برای پیشبرد تشکلات مستقل از دولت منظورتان حتما است. برای چنین هدفی نباید بگوییم که حتی تشکلات های کارگری زرد هم در ایران وجود خارجی ندارد. این تشکلاتی که مثل شورای عالی کار و خانه کارگر اسم بردید بعنوان ابزاری برای سرکوب کارگران بوجود آمده اند. پس فکر نمیکنید که این آماری که اسم بردید اصلا معنی ندارند؟! وقتی کارگرانی که برای حقوق معوقه چند ماهه اعتراض میکنند را شلاق میزنند نباید صحبت از این آمار کرد که اصلا معنی حتی تشکلات زرد هم ندارند اینها بعنوان حراست منافع حکومت استفاده می شوند.

– این سیاست نئولیبرالیسم را جای جمهوری اسلامی درست است قرار دهیم؟

– کسانی که آگاهی طبقاتی دارند و از اقشار آسیب پذیر جامعه هستند اما کارگر نیستند چگونه میتوانند به جنبشهای کارگری کمک رسانی کنند؟

– جناب حسین اکبری عزیز این نوع آمار گیری اصولا در ایران جمهوری اسلامی درست است؟ ما صحبت از چه نوع شرایطی برای کارگران میکنیم؟ شرایطی که کارگران معدن آق دره بر ای حقوق های معوقه ماه های خود اعتراض میکنند شلاق نصیب اشان می شود و هنوز نمایندگان شان بعد از چندین سال همین اخیرا تحت تعقیب قرار می گیرند چطور از آمار تشکلات کارگری رسمی صحبت باید کرد. حتی این تشکلات اسم تشکلات زرد معمول در بقیه کشور ها و زمان محمد رضا شاه که در ایران بود نمی شود تشبیه کرد. فکر نمیکنید این تشکلاتی مثل شورای عالی کار و خانه کارگر همه بعنوان نیرو های حراست منافع حکومت در محیط های کار فعال اند. و هر تشکلات مستقلی در وجه اول جلوی رویشان همین ها هستند؟

– آیا جنبش کارگری در ایران ریشه را هدف قرار داده که همان سرمایه داری هست و یا اینکه برای بهبودی در شرایط خود مبارزه میکند و نه به دست آوردن تمام حق و حقوق خود

– ضمن تشکر از پاسخ ، بیشتر به شرایط مطلوب کارکرد تشکل های کارگری اشاره داشتید اما آیا در عمل تشکلهای کارگری اقدام موثری دارند مثلا برای احقاق حقوق کارگران آذرآب و هپکو یا هفت تپه ، تشکل ها چه کرده اند که کارگران خواهان حقوق حقه شان ، در معرض برخورد نهادهای حکومتی قرار نگیرند؟

– جناب حسین اکبری عزیزو شما فکر نمیکنید نئولیبرالیسم را بجای شرایطی فعلی با حکومتی که مردم و کارگران مقابل خود دارند یک پوئنی به چنین حکومتی میدهد. کجا در بقیه کشور هایی که نئولیبرالیسم نام گذاشته می شوند شبیه حکومت در ایران هستنند؟

– با درود به رفیق طارانی رفیق اکبری عزیز؛ آیا جنبش کارگری و جنبشهای اجتماعی و مدنی را باید از هم تفکیک کرد و یا پیوند زد؟

– با درود به رفقای مدیر اطاق ومهمان گرامی آیا نظر جناب عالی در رابطه با آماری که در رابطه با بیکاری کارگران فرمودید آیا کادر اداری که همزمان با کارگران بیکار میشوند در تعریف شما به عنوان طبقه کارگر محسوب میشود؟اصلا تعریف شما از طبقه کارگر چیست؟با سپاس

– لطفا در حد ممکن تاریخچه ای از پیدایش قانون کار در ایران بیان فرمایید؟ آیا مواردی که هم اکنون از حقوق کارگران مرتبا در «قوانین متغیر کار» سلب می گردد، بالنسبه در رژیم گذشته مراعات میشد یا خیر؟

– با توجه به آمارهایی که ارائه فرمودیددر مورد ایجاد تشکلهای زرد در چند سال اخیر، آیا دادن این صفت به آنها با توجه به توضیح خودتان که کارگران واقعی ایران در آنها حضور دارند، درست است؟ یا اینکه وقتی این تشکلها در این مقطع در حال تکوین هستند بهتر نیست کارگران آگاه در آنها حضور فعال یابند تا در جهت ماهیت واقعی کارگری شکل بگیرند؟

– اقای اکبری، شریعتمداری در جلسات بیشماری که با نمایندگان کارگران گذاشته اند هنوز با این همه گذشت از زمان خواست دستمزدها موافقت به افزایش دستمزد ۲۸۰۰ نشده اند وموکول کردند به سال۹۹ که هنوز هم به توافق نرسیده اند در صورتیکه ۴۹۴۰ میلیون که این هم زیر خط فقر است خیلی فاصله است شما وضعیت تعیین دستمزد را چگوته میبینید ؟ ممنونم

– درمیان اپوزیسیونهای خارج از کشور کدام تشکل را در راستای مبارزات کارگری و کسب حقوق کارگران میدانید؟

– لطفا نطرتان را نه در رابطه به خانه کارگر فقط راجغ به محجوب بفرمایید این شخص صلاحیت نمایندگی کارگران را دارد ؟ سپاس

– در خصوص پژوهشهای که ساختارهای نوینی سندیکا و اصناف را موضوع مطالعه خود قرار داده و راهکارهای بهینه سازی سندیکاها و صنف ها را تولید کرده اند تا چه. حد. چپ در مبانی آگاهی بخشی خود عملیاتی و اجرایی کرده اند

– آیا فکر نمی کنید که تشکلهایی که تا کنون بود و نتوانستند ماهیت واقعی کارگری بگیرند این بود که کارگران ایران حاکمیت بعد از انقلاب را قبول داشتند در نتیجه حاکمیت توانست جهت گیری خاص به این تشکلها بدهد. اما از هم اکنون به بعد می تواند دیگر تشکلهایی که ایجاد می شود دیگر آنقدر در کنترل حاکمیت ضد کارگری نباشد؟

– آیا تشکل های زرد توسط کارگران تشکیل شده است؟ یا این که کارگرانِ ناآگاهِ بدون تشکلِِ مستقل خودشان، با تبلیغات این تشکل های زرد در واقع ضد کارگری که برای اینکه مانع دستیابی به حقوقِ بر حقِ کارگران باشند، ایجاد شده اند! کارگران جذب این تشکلات زرد شده اند و آیا نباید تلاش شود که بدنه کارگری این تشکلات زرد را آگاه و جذب سندیکاهای مستقل کارگری خودشان کرد؟

– آیا همین مثالهایی که از نقض مکرر حقوق کارگران بر می شمارید، خود دلیل بارزی بر حاکمیت سیاست های نئولیبرالی بر سیستم کار فعلی ایران نمی دانید؟

– نظر شما در ایجاد هسته های مخفی در کارخانه ها و کارگاهاچیست ؟

– با سلام،علل شکل نگرفتن تشکلهای سندیکایی در کارخانجات را در کجا باید جستجو کرد وآیاشوراهای کارگری در کارخانجات متوانند حتی بخشی از وظایف سندیکایی را به دوش بکشند.نمونه مشخصی در این مورد دارید؟

– به نظر شما نیروهای معتقد به تشکل های مسقتل ، باید بیشترین نیروی خودرا صرف ایجاد تشکل مستقل واقعی صرف کنند ، یا با شرکت در تشکل های زرد آگاهی طبقاتی را بین کارگران عضو این تشکل هاببرند ؟ آیا فکر نمیکنید که بهتر است بیشترین نیرورا دربین کارگران درجریان اعتراضات صرف این تفکر نمایند تادر بین کارگران درون واحد خود وسایر واحدها ببرند و آنهابه تشکیل هسته های اولیه دست بزنند تاسایر کارگران را ازدرون تشکلهای زرد بسمت تشکل های مستقل سوق دهند؟

– دراین شرایط آیا تشکیل نهاد ویا اتحادیه ای که بتواند تشکل های کارگری را پوشش داده وبا انسجام وقدرت بیشتری منافع وجنبش کارگری را هدایت کند ضروری نیست ؟دراین راستا چه کارهائی صورت گرفته است ؟

– با توجه به اینکه تمامی تشکل‌های موجود زیر نظر ارگان‌های حکومتی می‌باشد و در جهت منافع سرمایه داران است

– شرکت کارگران در آنها چه دستاوردی دارد، البته به نظر من هیچ دستاوردی ندارد.

—————–

منبع:
کانال تلگرام: به یاد رفیق رئیسِ دانا، برای اتحاد عدالتخواهان
https://t.me/joinchat/CPd7yFQ5jXIZyh_7kTgSzw


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1