ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.چهل و چهارمین روز اعتراضات کارگران هفت تپه

سخنرانی ابراهیم عباسی در چهل و چهارمین روز اعتصاب در مورد لزوم اتحاد و مشارکت تمامی کارگران در اعتصاب تا رسیدن به تمامی مطالبات و از جمله خلع ید بخش خصوصی از هفت تپه!


 

سه شنبه – ۷ مرداد ۱۳۹۹


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1