ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.نمایش اراده ی کارگران هفت تپه برای رزمیدن و تسلیم نشدن!

شعارهای مستحکم و متحدانه کارگران هفت تپه لحظاتی بعد از آزادی همکاران در بندشان از زندان دزفول! برای ثبت در تاریخ.


نمایش اراده ی کارگران هفت تپه برای رزمیدن و تسلیم نشدن!

زنده باد اتحاد- زنده باد هفت تپه!

 

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1