ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.نان کار آزادی اداره ی شورایی در محاصره نظامیان

دشمنان طبقه کارگر بر اساس منطق سرمایه داری نمی توانند از گذشته خود درس بگیرند و این بار شرکت‌ هفت تپه توسط نظامیان حامی فقر و گرسنگی به محاصره در آمده است.


 

 

 

نان کار آزادی اداری شورایی در محاصره نظامیان

دشمنان طبقه کارگر در ۱۲ مرداد ۱۳۹۷ نان کار آزادی را به محاکمه کشیدند و فعالین جنبش نان کار آزادی در هفت تپه را به صد سال زندان محکوم کردند.

اما حامیان زر و زور توان ایستادگی در مقابل حامیان نان کار آزادی را نداشتند و با اعتراض وسیع کارگران و فعالین کارگری و تشکل های کارگری و در راس آن اعتصاب و اعتراض کارگران هفت تپه احکام آنها با شکست رو برو شد.

دشمنان طبقه کارگر بر اساس منطق سرمایه داری نمی توانند از گذشته خود درس بگیرند و این بار شرکت‌ هفت تپه توسط نظامیان حامی فقر و گرسنگی به محاصره در آمده است.

هفت تپه، جایی است که خواست و مطالبه کارگران و مردم فرودست و دیگر اقشار مردم زحمتکش در ایران را فریاد زد و شعار #نان_کار_آزادی_ را به شعار اصلی و پایه ای مردم گرسنه و تشنه آزادی و برابری در آورد.

شعار نان کار آزادی اداره ی شورایی شعار تمام کسانی است که برای داشتن زندگی بهتر تلاش کرده و تلاش می کنند.
امروز لشکر صاحبان سرمایه در مقابل لشکر گرسنگان صف آرایی کرده تا به دیکر کارگران و زحمتکشان نشان دهند که آنها می توانند شعار #نان_کار_آزادی_ را مدفون کنند.
اما زهی خیال باطل، زندگی را نمی شود به گروگان گرفت و آن را قربانی منافع سود پرستانه سرمایه داران کرد.

کارگران و تمام انسان هایی که خواهان برابری و آزادی و حق داشتن زندگی شایسته هستند هر گز از تلاش دست بر نخواهند داشت و با رزم خود برای تحقق آزادی، رفاه ، آسایش و برابری و در یک کلام برای نان کار آزادی و نابودی هر گونه ستم و استثماری، همچنان به مبارزه ادامه خواهند داد.

ارتش گرسنگی راه می‌رود
راه می‌رود تا گرسنگان را نان دهد.
تا آزادی دهد بدان‌ها که ندارند
پای در خون راه می‌رود…

پیروزی از کارگران است!

سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه
۱۶ آبان ۱۳۹۹

زنده باد اتحاد، زنده باد اعتصاب سراسری کارگران

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی

آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1