ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.مزرعه شهید محسن محمدپور

هفده ساله بود و به ماه آبان به ضرب گلوله شهید شد. کارگر بود و از خرمشهر برای امرار معاش به تهران آمده بود. خودش بود و دو دست لباس ساده که در همه عکس ها همان ها را دارد.

 


 

 

مزرعه شهید محسن محمدپور

هفده ساله بود و به ماه آبان به ضرب گلوله شهید شد. کارگر بود و از خرمشهر برای امرار معاش به تهران آمده بود. خودش بود و دو دست لباس ساده که در همه عکس ها همان ها را دارد. خودش بود و جانش و جنگیدن برای لقمه ای نان و تعریف دقیق همه ما بود. خودش بود و جانش که یا برای امرار معاش به قرض میرفت یا برای بقای زور و استثمار با گلوله تمام میشد.

در سالگرد قیام آبان هستیم. قیامی که رنگ اصلیش رنگ قرمزی بود که خون ما بود. قیام طبقه علیه طبقه. قیامی که نه اولین بود و نه آخرین و برای همین است که آبان ادامه دارد و قطعا به مقصد خواهید رسید. به یاد کشته شدگان آبان و به نمایندگی از همه آن جان های شیرین، نام کودک کارگر، شهید محسن محمدپور را به یاد می آوریم. نامش را روزی بر یکی از مزارع نیشکر هفت تپه خواهیم گذاشت؛ مزرعه جگر گوشه مان: مزرعه شهید محسن محمدپور.

یادتان یک روز هم از خاطرمان نمیرود. ماتم داریم ولی نمی نشینیم. یادتان و راهتان و خواسته هایتان در تمام ذرات ما ادامه دارد.

جمعی از کارگران هفت تپه- چهارشنبه – ۲۸ آبان ۱۳۹۹

انتشار: کانال مستقل کارگران هفت تپه

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی


آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1