ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.ترانه ترکی “در همبستگی” از دانشجویان «انجمن تفکر مارکسیستی» در دانشگاه فنی خاورمیانه (ODTÜ)

این ترانه را دانشجویان «انجمن تفکر مارکسیستی» در دانشگاه فنی خاورمیانه (ODTÜ) چند سال پیش در حمایت از دانشجویان دانشگاه بوغازی‌چی خوانده اند


 

ترانه ترکی “در همبستگی” از دانشجویان «انجمن تفکر مارکسیستی» در دانشگاه فنی خاورمیانه (ODTÜ)

این ترانه را دانشجویان «انجمن تفکر مارکسیستی» در دانشگاه فنی خاورمیانه (ODTÜ) چند سال پیش در حمایت از دانشجویان دانشگاه بوغازی‌چی خوانده اند. در روزهای اخیر هم که شخص اردوغان دوباره رئیس جدیدی را برای دانشگاه بوغازی‌چی انتصاب کرده و رئیس جدید هنوز نیامده به درهای دانشگاه «دستبند» زده است، دانشجویان دانشگاه‌های مختلف همبستگی خود را با مبارزات دانشجویان بوغازی‌چی به طرق گوناگون ابراز کرده‌اند. این ترانه هم از طرف دانشجویان چپ «اودتو» دوباره به دانشجویان بوغازی‌چی تقدیم شده است. بیش باید همبستگی دانشجویان در برابر تسخیر فضای دانشگاه به دست نیروهای سرمایه و سرکوب.

ترجمه و زیرنویس از #سرخط

 

 

 


 

دسته : جهان

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1