ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.سندیکای شرکت واحد: حنای خانه کارگر برای کارگران و بازنشستگان رنگی ندارد

آنچه که بیاد داریم در سالهای گدشته هیچ اعتراضاتی را از عوامل خانه کارگر و نمایندگان دولتی در خیابان ها ندیده ایم حال که هفتم بهمن بازنشستگان متحدانه میخواهند مقابل وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی اعتراضات مستقل خودشان را بدور از دعواهای جناحی و سیاسی داشته باشند, عوامل خانه کارگر و دار و دسته محجوب یکروز قبل از هفتم بهمن فراخوان اعترض سر میدهند. در صورتی که در دو سال گذشته از هیچکدام از اعترضات کارگران وبازنشستگان حمایتی نکرده اند.

 

 


 

 

 

سندیکای شرکت واحد: حنای خانه کارگر برای کارگران و بازنشستگان رنگی ندارد

خانه کارگر تهران فراخواني برای تجمع، یک روز پیش از تجمع سراسری بازنشستگان مطالبه‌گر مستقل را داده است. در واکنش به این اقدام، تشکلات مستقل بازنشستگان با اشاره به این ترفند یادآور شدند که خانه کارگر تهران نه تنها حاضر به شرکت در تجمع اعتراضی در تهران نبوده که در تبلیغ با هدف متفرق کردن بازنشستگان تامین اجتماعی آنها را به صبر و انتظار دعوت کرده است. سندیکای کارگران شرکت واحد نیز در واکنش به این اقدام خانه کارگر بیانیه ای منتشر کرده است که در زیر متن آن را می خوانید:

با افزایش گرانی ها و گسترده شدن فقر، بیشترین آسیب ها ی اجتماعی و اقتصادی نصیب کارگران و مستمری بگیران در جامعه شده است.
بطوری که سفره این حداقل بگیران روزانه کوچک و کوچکتر شده است.
از آنجایی که در دوسال گذشته گرانی ها بصورت روز افزون افزایش یافته و تا هفتاد درصد قدرت خرید بازنشستگان و کارگران را ازبین برده است .
صدای اعتراضات حداقل بگیران بخصوص بازنشستگان بلندتر شده است.

بطوری که حتی شکایت های صوری و هماهنگ شده عوامل خانه کارگر و نمایندگان غیرواقعی هم نتوانست مانند سالهای گذشته اعتراضات کارگران و بازنشستگان را به حاشیه ببرد.
در دو سال گذشته شاهد اعتراضات مستمر و متحدانه بازنشستگان بخصوص بازنشستگان تامین اجتماعی در مقابل مجلس و وزارت کار و سازمان های مختلف ذی نفع بوده ایم که این اعتراضات در راستای همبستگی بین مستمری بگیران بسیار تاثیر گذار بوده است بطوری که بازنشستگان تامین اجتماعی در تهران و شهرستانها توانسته اند بطور مستقلانه و همزمان صدای اعتراضاتشان را به اکثر شهرهای کشور بکشانند و این موفقیت در اعتراضات سازماندهی شده، بازنشستگان را بر این داشته تا در فکر ایجاد تشکیلات مستقل خودشان باشند تا منسجم تر و متحدانه تر اعتراضاتشان را تا رسیدن به مطالبات و خواسته های بحق دنبال کنند.

متاسفانه به واسطه نبود تشکل های مستقل کارگری و سندیکاها، عوامل خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار خودشان را با حمایت های امنیتی و دولتی به کارگران و بازنشستگان نزدیک به سی سال تحمیل کرده اند و از تمامی منابع کارگران و مستمری بگیران علیه آنها استفاده میکنند و فقط به تعدادی خاص که در انتخابات فرمایشی شان شرکت میکنند و در جهت سرکوب تشکل هایی مانند سندیکای کارگران شرکت واحد نقش داشته اند حداقلی امکانات ارائه میدهند.

بطور مثال وقتی که سندیکای کارگران شرکت واحد درحال شکل گیری مجدد بود همین عوامل خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار دهگانه اتوبوسرانی شرکت واحد، با تمام امکانات با حمایت پلیس و عوامل امنیتی با چوب و چماق در روز روشن ۱۹ اردیبهشت ۸۴ به محل سندیکای کارگران شرکت واحد حمله ور شدند و اعضای حاضر در محل سندیکا را مورد ضرب و شتم قرار دادند و هرچه را که در سندیکا بود غارت کردند تا بتوانند به اصطلاح خودشان سندیکا را در نطفه خفه کنند. تا بلکه راحت تر بتوانند به غارت منابع کارگران ادامه دهند.

علیرضا محجو ب هم در مصاحبه ای گفته بود اگر میتوانست، حضورا در این حمله به دفتر سندیکای واحد شرکت میکرد اینکه نتوانسته بود با حضورش به چماقدارها در تخریب و ضرب و شتم کارگران سندیکایی کمک کند خیلی ناراحت بود.

سندیکای کارگران شرکت واحد اعلام میدارد:
بازنشستگان و مستمری بگیران تامین اجتماعی تنها از راه همبستگی و سازماندهی و ایجاد تشکیلاتی مستقل برای خودشان می توانند، هم از شرایط اسفبار معیشتی نجات پیدا کنند و هم توطئه های نخ نمای عوامل کارفرمایی خانه کارگر و شوراهای اسلامی کار را که تنها منافع جناحی و دولتی را تامین میکنند خنثی کنند.

آنچه که بیاد داریم در سالهای گدشته هیچ اعتراضاتی را از عوامل خانه کارگر و نمایندگان دولتی در خیابان ها ندیده ایم حال که هفتم بهمن بازنشستگان متحدانه میخواهند مقابل وزارت کار و سازمان تامین اجتماعی اعتراضات مستقل خودشان را بدور از دعواهای جناحی و سیاسی داشته باشند, عوامل خانه کارگر و دار و دسته محجوب یکروز قبل از هفتم بهمن فراخوان اعترض سر میدهند. در صورتی که در دو سال گذشته از هیچکدام از اعترضات کارگران وبازنشستگان حمایتی نکرده اند.

حال تو خود حدیث مفصل بخوان از این مجمل!

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه
srahkar@

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1