ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.فیلم: ۱۲ بهمن ۹۹؛ تجمع اعتراضی معلمان ماده ۲۸ مقابل مجلس یکشنبه

شعار این معلمان در تجمع امروز: حقوق ما دو میلیون خط فقر ده میلیون


 

۱۲ بهمن ۹۹؛ تجمع اعتراضی معلمان ماده ۲۸ مقابل مجلس یکشنبه

تجمع اعتراضی معلمان ماده ۲۸ مقابل مجلس یکشنبه ۱۲ بهمن ۹۹ برای همسان سازی حقوق با سایر ارگان ها و اعتراض به طرح تبعیض آمیز رتبه بندی که در آن حقوق معلمان مختلف اعم از رسمی و پیمانی و ماده ۲۸ و شرکتی مورد تبعیض بسیاری واقع شده است.‌

شعار این معلمان در تجمع امروز: حقوق ما دو میلیون خط فقر ده میلیون

 

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1