ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.جلوه‌ی همبستگی طبقاتی

توئیت صریح اسماعیل بخشی نه تنها تکلیف تمام اقدامات و بهتان‌ها را روشن می‌کند، بلکه جلوه‌ی کوتاهی از همبستگی طبقاتی است.


 

 

جلوه‌ی همبستگی طبقاتی

این توئیت صریح اسماعیل بخشی نه تنها تکلیف تمام اقدامات و بهتان‌ها را روشن می‌کند، نه تنها آشکار می‌کند که در هفت‌تپه نیرویی حضور دارد که تکلیفش را با شوهای مبتذل انتخاباتی روشن کرده است، بلکه جلوه‌ی کوتاهی از همبستگی طبقاتی است.

خبر محکومیت اسماعیل گرامی، بازنشسته‌ی مبارز را رضا شهابی از سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه توئیت می‌کند و اسماعیل بخشی، از کارگران مبارز هفت‌تپه آن را ریتوئیت می‌کند و چیزی به آن می‌افزاید. «طبقه» از زندان تا تهران و هفت‌تپه با هم همبسته می‌شود در برابر دشمن طبقاتی.

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1