ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.کارگران می خواهند: به تبعیض علیه کارگران صنایع نفت و شرکت های تابعه پایان دهید!

کارگران خواهان  برچیدن بساط شرکت‌های پیمانی نیروی انسانی و حذف پیمانکاران و واسطه‌ها از روابط کار، افزایش دستمزد ها به سطحی فراتر از خط فقر،  برحورداری از حق آزادی برای ایجاد تشکیلات کارگری مستقل ، برخورداری از حق اعتصاب و امنیت شغلی و اجتماعی ، رفع تبعیض در همه ی زمینه ها در بین کارگران رسمی و قراردادی و برقراری  نظام مزدی برابر ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (مصوب 19/2/1391) و هستند  و اراده کرده‌اند تا به این نابسامانی ها پایان دهند.

 


 

 

کارگران می خواهند: به تبعیض علیه کارگران صنایع نفت و شرکت های تابعه پایان دهید!

 

آقای زنگنه اظهارات شما در باره نیروهای پیمانی وزارت نفت مغایر نامه به وزیر کار است!

به گزارش سایت جامعه خبری – تحلیلی “الف” بیژن زنگنه از تلاش برای حل مشکل پیش آمده در حقوق و مزایای کارکنان صنعت نفت خبر داد و گفت: تلاش می‌کنیم نتیجه این بررسی‌ و پیگیری‌ها در حقوق تیرماه کارکنان انعکاس پیدا کند.

اما وی در ادامه با اشاره به مشکلات نیروهای پیمانی وزارت نفت، افزود: مشکل این افراد ارتباطی به قانون بودجه 1400 ندارد و مربوط به قانون کار است لذا طبق قانون کار هر آنچه به آن‌ها تعلق بگیرد را پرداخت می‌کنیم اما درخواست‌های فراقانونی آن‌ها مسئله دیگری است.

آنچه در زیر می بینید  تصویر نامه ی ایست که آقای زنگنه وزیر نفت در تاریخ هشتم خرداد ماه 1400 به وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی نوشته است و در آنجا به صراحت اعلام کرده است مطابق ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (مصوب 19/2/1391) نظام اداری استخدامی و همچنین پرداخت حقوق و مزایای کارکنان شرکت های تابعه  وزارت نفت  تابع آیین نامه ی خاصی است که بدون الزام به رعایت قانون مدیریت کشوری بوده و آیین نامه مزبور با تایید رئیس جمهور به تصویب رسیده و مجری می باشد ، لذا مطابق مفاد قانون مذکور کارمندان پیمانی و رسمی و کارمندان قراردادی مدت موقت صنعت نفت مشمول مقررات صنعت نفت بوده و تابع قانون مدیریت خدمات کشوری نیز قانون کار نمی باشد!

 

آقای زنگنه امروز بهر دلیل ناموجه ای می کوشد این روداری تبعیض دولتی را که خود با ارسال نامه به وزیر کار یادآور آن شده بود؛ تحت عنوان خواسته های فراقانونی نشان دهد . بیان این گونه سخنان از سوی وزیر نفت ضمن لاپوشانی سیاست های ضد کارگری دولت به منظور تجویز نوعی برخورد سرکوبگرانه با کارگران معترض به سیاست های تبعیض آمیز و نادرستی است که سالیان دراز در روابط کار حاکم شده است.

کارگران خواهان  برچیدن بساط شرکت‌های پیمانی نیروی انسانی و حذف پیمانکاران و واسطه‌ها از روابط کار، افزایش دستمزد ها به سطحی فراتر از خط فقر،  برحورداری از حق آزادی برای ایجاد تشکیلات کارگری مستقل ، برخورداری از حق اعتصاب و امنیت شغلی و اجتماعی ، رفع تبعیض در همه ی زمینه ها در بین کارگران رسمی و قراردادی و برقراری  نظام مزدی برابر ماده 10 قانون وظایف و اختیارات وزارت نفت (مصوب 19/2/1391) و هستند  و اراده کرده‌اند تا به این نابسامانی ها پایان دهند.

کارگران صنایع نفت در شرکت نفت در همه ایران و همچنین در شرکت های تابعه دریافته اند برای رسیدن به این مطالبات چاره ای جز وحدت و تشکیلات نخواهند داشت.

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1