ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.فیلم: با همه‌ی تجهیزاتشان به جدال مردمی آمده‌اند که نه آبی برای رفع تشنگی دارند نه نانی برای خوردند

به درستی که لعنت و مرگ بر شما که بر فرودستان این‌گونه حمله‌ور می‌شوید.

 


 

قیام تشنگان

با همه‌ی تجهیزاتشان به جدال مردمی آمده‌اند که نه آبی برای رفع تشنگی دارند نه نانی برای خوردند. اما این جوانان باز هم با این همه سرکوب به خیابان امده‌اند تا حقشان را پس بگیرند، آنچه که از خود و پدران و مادرشان گرفته شده. با دستان خالی در خیابان‌هاس سوسنگرد (خفاجیه) به نبرد آمده‌اند.

به درستی که لعنت و مرگ بر شما که بر فرودستان این‌گونه حمله‌ور می‌شوید.

 

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1