ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.نشریه درای شماره 2: گفتگوی آقایان یاشار دارالشفا و مهران خسروزاده

شماره دوم نشریه سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و صنفی «#درآی» دانشگاه الزهرا منتشر شد. گفتگوی آقایان یاشار دارالشفا و مهران خسروزاده با محورنسبت عدالت اجتماعی با خصوصی‌سازی و سازمان تامین اجتماعی

 


 

 

 

گفتگو ی آقایان یاشار دارالشفا و مهران خسروزاده

 

در بخش نخست این شماره به پرسش‌هایی چون؛

▪️ چه سیاست‌هایی عدالت اجتماعی را به یکی از دغدغه‌های اصلی جامعه ایران مبدل کرده است؟

▪️ علت مشکل عدالت اجتماعی در جامعه ما چیست و عواملش کجا هستند؟ آیا با آن چیزی که از آن بعنوان سیاست‌های موسوم به نئولیبرال تلقی می‌شود، بعنوان یک عامل مهم موافق هستید؟

▪️ آیا در بازاری شدن خدمات اجتماعی (بهداشت، آموزش و غیره) هیچ اِشکالی وجود ندارد؟ پرداخته می‌شود.

 

در قسمت دوم این شماره به پرسش‌هایی چون؛

▪️باتوجه به اینکه دولت‌ها نماینده جمهور مردم هستند، تا چه اندازه اجازه دارند اموال متعلق به مردم را به فروش برسانند؟

▪️ در وضعیت فعلی کشور ما آنچه که از آن یاد می‌شود در واقع یک نوع اقتصاد رانتی است، یک نوع اقتصادی که افرادی که به ساختار قدرت نزدیک هستند، بیشتر می‌توانند از آن بهره ببرند. یا آنکه گاهی دولت از بورس یا جاهای دیگر تا مین منابع می‌کند. این را چگونه توجیه می‌کنید؟

▪️ آیا خصوصی‌سازی‌هایی که انجام شده به درستی انجام شده است؟ و این عامل را نسبت به بقیه عوامل در به وجود آمدن بی‌عدالتی اجتماعی، عامل مهم‌تری می‌دانید؟ پرداخته می‌شود.

 

در قسمت سوم این شماره به پرسش‌هایی چون؛

▪️ چقدر این دوگانه بخش خصوصی واقعی و بخش خصوصی غیرواقعی را معتبر می‌دانید؟
▪️ کارتِل‌های بزرگ اقتصادی حاکمیتی در ایران چیزهایی هستند که نه بعنوان هموارکننده بلکه بعنوان بازیگری که اتفاقا بخش بزرگی از اقتصاد کشور را در دست دارند، چه نقشی در بی‌عدالتی اجتماعی دارند؟
▪️ بنظر شما بین دولت و بخش خصوصی همدستی وجود دارد؟ و… پرداخته می‌شود.

 

در قسمت چهارم این شماره به پرسش‌هایی چون؛

▪️ یکی از مشکلاتی که وجود دارد سیاست‌گذاری‌هایی است که در خصوص تامین اجتماعی رخ می‌دهد. نسبتش را با عدالت اجتماعی چطور می‌بینید؟

▪️ آیا مسئله ورشکستگی صندوق‌های بازنشستگی می‌تواند باعث شود که ما با وضعیت بغرنج‌تری در عدالت اجتماعی برخورد داشته باشیم؟ پرداخته می‌شود.

 

در قسمت آخر این شماره به پرسش‌؛

▪️ در حال حاضر با وضعیت فعلی و این صورت‌بندی‌هایی که وجود دارد، راهکار ما برای رسیدن به عدالت اجتماعی و حداقل بهبود وضعیت عدالت اجتماعی در کشور ما چیست؟ پرداخته می‌شود.

—————————-

نشریه درآی
https://t.me/daray_mag


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1