ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.فیلم: چهاردهمین روز اعتصاب در هفت‌تپه

کارگران از مطالبات خود می‌گویند و علاوه بر پرداخت حقوق معوقه، بازگشت همکاران اخراجی و تعیین تکلیف شرکت، اعلام می‌کنند که کارگران باید از پول نفتی که برای این مردم هست واکسینه شوند.

 


 

روز چهاردهم اعتصاب هفت‌تپه

کارگران از مطالبات خود می‌گویند و علاوه بر پرداخت حقوق معوقه، بازگشت همکاران اخراجی و تعیین تکلیف شرکت، اعلام می‌کنند که کارگران باید از پول نفتی که برای این مردم هست واکسینه شوند.

به چهره‌ی کارگری که فریاد می‌زند: “رئیسی اگر می‌خواست خلع ید اعلام کنه پنج ماه پیش اعلام می‌کرد نه دم انتخابات” نگاه کنید، او از طبقه‌ای است که نمی‌تواند در هر لحظه فریب و ریای طبقه‌ی حاکم، دشنه و دشمنی نبیند و افشا نکند. درست مانند کارگر دیگر هفت‌تپه که در روزهای اخیر خطاب به سردمداران نظام گفت معترضین خوزستان، ستون پنجم دشمن شما نیستند، آنها خود دشمن شمایند.

دشمنی مردم تحت ستم با طبقه‌ی حاکمه‌ی ایران به بیشترین وضوح رسیده و هر روز از یک خیابان ستم، فریاد انقلاب و خواست سقوط نظام بلند می‌شود. ستمدیدگان در کارخانه و خیابان همپیوندند و یک روز بسیار نزدیک دوشادوش هم کاخ‌های ستم شما را ویران می‌کنند.

sarkhatism@

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1