ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.بیانیه اتحاد سراسری بازنشستگان ایران علیه خصوصی سازی بانک رفاه کارگران

بانک رفاه کارگران اموال دولتی نیست که آن را به بخش خصوصی واگذارد! هیچ مقامی حق ندارد فرمان خصوصی سازی اموال مردم را صادر کند! صدای اعتراض ما بازنشستگان و کارگران شاغل بیمه شده ی سازمان تامین اجتماعی به سراسر ایران خواهد رسید و همه را متوجه این دست اندازی به اموال خواهد کرد!

 


 

 

بیانیه اتحاد سراسری بازنشستگان ایران علیه خصوصی سازی بانک رفاه کارگران

 

کارگران، بازنشستگان و بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی!
بانک رفاه کارگران اموال دولتی نیست که آن را به بخش خصوصی واگذارد!
کارگران شاغل بیمه تامین اجتماعی و بازنشستگان و مستمری بگیران این سازمان صاحبان اصلی سرمایه های بانک رفاه کارگران طی سالیان تاسیس تا کنون بوده و هستند که بنا به شرایط خاص بعد از انقلاب دولت مدیریت این بانک را که سرمایه آن از سوی کارگران و حق بیمه های پرداختی آنان تامین شده است در دست گرفت و بعد ها با استناد به اصلاح مالکیت و مدیریت این بانک دوباره به سازمان تامین اجتماعی بازگشت.
دولت جمهوری اسلامی تا کنون نه تنها حتی یک ریال بابت توسعه ی و گسترش این بانک توسط دولت هزینه نکرده است بلکه این صندوق به محلی برای بهره برداری و تامین هزینه های دولت بدل شده است .
متاسفانه طی سالیان متمادی به دلیل سرکوب و ضعف سازمان های کارگری و بازنشستگی در ایران منابع این سازمان و از جمله بانک رفاه کارگران مورد بهره برداری های دولتی قرار گرفته است و نظارت و کنترلی از سوی نمایندگان بیمه شدگان بر این بانک صورت نگرفته است.

اکنون دولت بنا به تفسیریه اصل 44 قانون اساسی که خود تفسیری نادرست و مداخله جویانه در قانون اساسی است ؛ این اجازه را برای خود قائل شده است تا این بانک را که مالکیت آن به بخشی از مردم یعنی بیمه شدگان این سازمان طی نسل های گذشته تا کنون است را بادست اندازی آشکاری به خصوصی سازی سپارد و این عمل خیانت در امانت و سپردن مال مردم به غیر است!

کارگران، بازنشستگان و بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی ! اجازه ندهیم تحت هیچ شرایطی این عمل تجاوز کارانه و خیانت آمیز به منابع مالی که متعلق به همه ی ما بیمه شدگان است ؛ اجرایی شود!
به هر وسیله ممکن صدای اعتراض خود را علیه این تصمیم اعلام کنیم . دست اندازی به بانک رفاه کارگران ایران تحت هر شکل و عنوان و از جمله تحت سیاست های خصوصی سازی ، مصادره ی هستی و زندگی کسانی است که سرمایه ی این بانک از محل کار و زحمت و با تکیه برحق بیمه پرداختی آنها تامین شده است!

بانک رفاه کارگران اموال دولتی نیست که آن را به بخش خصوصی واگذارد! هیچ مقامی حق ندارد فرمان خصوصی سازی اموال مردم را صادر کند! صدای اعتراض ما بازنشستگان و کارگران شاغل بیمه شده ی سازمان تامین اجتماعی به سراسر ایران خواهد رسید و همه را متوجه این دست اندازی به اموال خواهد کرد!

همه ی بیمه شدگان برای نگهداری و حفظ منابع بانک رفاه کارگران باید یک صدا به اعتراض برخیزند ، تمامی تشکل های کارگری از تشکل های کارگری موجود تا هر کانون و تشکل های بازنشستگی در سرتاسر ایران وظیفه دارند تا از این سرمایه بین النسلی بانک رفاه کارگران حفاظت کنند و اجازه مصادره آن را به هیچ بخش دولتی و خصوصی ندهند!

کارگران، بازنشستگان و بیمه شدگان سازمان تامین اجتماعی! بانک رفاه کارگران اموال دولتی نیست که آن را به بخش خصوصی واگذارد! اجازه ندهیم بانک رفاه کارگران را به یغما ببرند . از سرمایه بین النسلی طبقه کارگر ایران دفاع و حفاظت کنیم .

صدای اعتراض خود را پیش از آنکه این دست اندازی قطعی شود هر چه رساتر به گوش دولت برسانیم!

۱۴۰۰/۰۸/۰۱
اتحاد سراسری بازنشستگان ایران

 

etehadesarasari@

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1