ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.فرهنگیان ایران به خیابان بر می گردند

وعده ما: پنجشنبه
تاریخ: ۱ اردیبهشت ۱۴۰۱

ساعت: ۱۰ صبح

تهران: مقابل وزارت آ. پ، خیابان سپهبد قرنی
مراکز استان ها: مقابل ادارات کل آ. پ
شهرستانها: مقابل ادارات آپ


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1