ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.آبادان چهارم خرداد ۱۴۰۱: «توپ تانک فشفشه – آخوند باید گم بشه»

تفاوت ندارد که دی ماه ۹۶، مرداد ۹۷، آبان ۹۸، قیام تشنگان، قیام گرسنگان و یا داغ‌داران متروپل باشد؛ مردم ستمدیده مدت‌هاست که فریاد می‌زنند «آخوند باید گم بشه».


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی


آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1