ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.کارگران متروپل بدون برخورداری از قوانین بیمه ای و در نبود هیچگونه نظارت نهادهای مسئول اداره کار و بیمه به کار گرفته شدند

محرومیت و بی حقوقی مطلق کارگرانی که سالها در «متروپل» کار کردند و تلی از خاک و آوار خانه ابدی شان شد


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی

آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1