ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.گزارشی از ملاقات معلم بازداشتی اسکندر لطفی با خانوادەاش

این ملاقات درحالی صورت گرفت که ماموران امنیتی این فعال صنفی معلمان و خانواده‌اش را وادار به مکالمه به زبان فارسی، از طریق گوشی و از دو سوی شیشه کرده بودند.

 


 

 

گزارشی از ملاقات معلم بازداشتی اسکندر لطفی با خانوادەاش

صبح روز پنجشنبە ۲۶ خرداد ماه، بالاخرە خانوادە ی معلم بازداشتی اسکندر لطفی بعد از ۵۰ روز بازداشت فرزندشان، توانستند با وی ملاقاتی کوتاه و داخل کابین داشته باشند.

این ملاقات درحالی صورت گرفت که ماموران امنیتی این فعال صنفی معلمان و خانواده‌اش را وادار به مکالمه به زبان فارسی، از طریق گوشی و از دو سوی شیشه کرده بودند.

اسکندر لطفی بە خانوادەاش اعلام کرده بود که در این مدت با وجود بازجویی های زیادی که داشته اما همچنان برای تمدید مجدد تفهیم اتهام نشده است. این درحالی است کە طبق قانون مجازات اسلامی ایران، متهم باید در کمتر از ٢٤ ساعت اول بازداشت توسط بازپرس تفهیم اتهام شود!

اسکندر لطفی از دلیل بازداشت و نیز پروسه ی بازداشت به شدت ابراز نارضایتی کردە بود. وی همچنین خاطر نشان کردە بود کە دیدار آنان با آن دو معلم فرانسوی یک دیدار دوستانه بودە است و نه هیچ چیز دیگری.

اسکندر لطفی قاطعانه هشدار داده بود کە اگر ‎روال بازجویی به سمت اعترافات ساختگی و غیر قابل قبول پیش برود حاضر است از جانش هم مایە بگذارد. وی همچنین خاطرنشان کردە کە وزارت اطلاعات را در خصوص این سناریوی ساختگی رسوا خواهد نمود.

اسکندر لطفی مانند همیشه محکم و دارای وضعیت روحی خوبی بوده است و تاکید داشته که با این سناریوسازی ها نمی توانند او را از مسیر باور و عمل به فعالیت صنفی معلمان منحرف نمایند. چرا که تمام فعالیت های او صرفا صنفی و در راستای مقابله با خصوصی سازی آموزش و حق بدیهی آموزش رایگان، عدالت اجتماعی برای دانش‎آموزان و حفظ کرامت و حقوق معلم در جامعە بودە است. از آنجا که این تلاش و خواستەهای وی برای تک تک افراد جامعه بودە است، پس می بایست از وی و سایر فعالین صنفی معلمان، از بابت زحماتشان تشکر و قدردانی می‎شد نە این‎کە بازجویی و بازداشت شوند و برای آن‎ها پروندەهای امنیتی ساخته شود.

اسکندر لطفی پس از مطلع شدن از حمایت جامعە فرهنگیان و معلمان همکارش از وی و دیگر فعالین معلم بازداشتی، با ابراز خوشحالی غیرقابل وصفی، از تمامی افرادی در این مدت از آنها حمایت کردەاند، تشکر و قدردانی نموده است.

نیروهای امنیتی، در حین این ملاقات، با نگرانی از مطلع شدن زندانی از حمایت ها و اخبار بیرون بوده و مرتبا به آنان در این خصوص تذکر داده بودند تا مانع این امر شوند.

خانوادە لطفی در این دیدار بار دیگر بە فرزندشان خاطر نشان کردند که وجود او برای خانوادە و‌ جامعه مایە افتخار است. نیز به وی یادآوری کرده بودند که خانواده، دوستان، فعالین صنفی معلمان در اقصی نقاط کشور، و تمام اتحادیه های مرتبط با آموزش در سطح دنیا همچنان تا زمان آزادی در کنار او و دیگر همکاران دربند ایستاده و تمام قد از آنان حمایت خواهند نمود.

kashowra@

 


 

 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1