ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.تجمع بازنشستگان در اراک: «بی شرف، بی شرف»

امروز ۱۱ تیرماه نیروی انتظامی و امنیتی به تجمع بازنشستگان اراک یورش برده، و قصد بازداشت بازنشستگان را داشتند. بازنشستگان پیگیر و مقاوم با فریاد بیشرف، بیشرف و مزدور برو گمشو، مانع از این اقدام شده و آنان را به عقب راندند.


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1