ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.به اذیت وآزار خانواده های رضا شهابی و حسن سعیدی و دیگر معلمان‌ بازداشتی پایان دهید

سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن محکوم‌کردن فشار بروی خانواده های معلمان و کارگران و دیگر بازداشتی ها در جهت اعتراف گیری دروغین ، خواستار رسیدگی فوری پزشکی به #رضا شهابی و #حسن سعیدی و آزادی بی قید وشرط تمامی کارگران و معلمان و دیگر دربندان این پرونده میباشد.

 


 

 

به اذیت وآزار خانواده های رضا شهابی و حسن سعیدی و دیگر معلمان‌ بازداشتی پایان دهید

متاسفانه با گذشت بیش از دوماه از بازداشت رضا شهابی وحسن سعیدی در سلول های انفرادی بند ۲۰۹ زندان اوین که با پرونده سازی وزرات اطلاعات و شوی تلویزیونی صداو سیما صورت گرفته است این دوفعال سندیکایی همچنان سی و نه و سی روز از بازداشتشان را در اعتراض به اینگونه اتهامات واهی در اعتصاب غذا بسر میبرند.
با وجود اتمام تحقیقات بی نتیجه، بازجویان وزرات اطلاعات از هرگونه ملاقات خانواده های نگران این دو کارگر حق طلب وحق خواه جلوگیری بعمل آورده اند و خانواده های #شهابی و #سعیدی هفته هاست با وعده امروز وفردای بازجو در نگرانی کامل بسر میبرند و همچنان هیچ خبری از سلامت همسرانشان ندارند.

با توجه به اینکه امروز سی ام‌تیرماه ۱۴۰۱ #رضا شهابی سی ونهمین روز اعتصاب غذا را پشت سر میگذارد و حسن سعیدی ۳۰روز در اعتصاب غذا میباشد، مسئولین قضایی حتی کوچکترین پیگیری نه تنها از وضعیت این زندانیان نکرده اند .
بلکه با وجود تمدید سومین ماه بازداشت این کارگران ، شعبه صدور این احکام و ادامه بازداشت هم خبری از وضعیت جسمانی و سلامت کارگران اعتصابی ندارد و منتظر خبر بازجو میباشد که احتمالا بازجو ها هم طبق گفته های مامورین دادسرا ی زندان اوین در مرخصی هستند.

درواقع به نظر میرسد بازپرسی هم نمیداند که آیا بعد از گذشت بیش از یکماه از اعتصاب غذا این دو فعال سندیکا، از نظر جسمانی در چه وضعیتی بسر میبرند آیا در سلامت هستند؟
بعدا مسئولین حکومتی از وضعیت زندانیان دیگر کشورها انتقاد میکنند در صورتی که ما دراین خصوص بیشترین مشکل را داریم‌ و حتی سلسله مراتب عنوان های قضایی هم در پرونده های به اصطلاح امنیتی رعایت نمیشود

سندیکای کارگران شرکت واحد اعلام‌میدارد بی خبر گذاشتن خانواده های دو راننده حق طلب وحق خواه دربند نه تنها مصداق اذیت وآزار و شکنجه خانواده های شهابی و سعیدی است بلکه نشانگر ضعف و شکست تان در سناریو سازی و در هم شکستن مقاومت کارگران و معلمان و دیگر بازداشتی های این پرونده جدید به اصطلاح جاسوسی است.

سندیکای کارگران شرکت واحد ضمن محکوم‌کردن فشار بروی خانواده های معلمان و کارگران و دیگر بازداشتی ها در جهت اعتراف گیری دروغین ، خواستار رسیدگی فوری پزشکی به #رضا شهابی و #حسن سعیدی و آزادی بی قید وشرط تمامی کارگران و معلمان و دیگر دربندان این پرونده میباشد.

جان شهابی وسعیدی در خطر است

چاره زحمت کشان وحدت وتشکیلات

منبع کانال سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و حومه

 


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی

آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1