ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.ضرورت اتحاد عمل چپ سوسیالیست برای تامین آلترناتیو موثر برای جنبش های اجتماعی برابری خواه و دموکراتیک!

ما در راهکار سوسیالیستی خود را ملزم به طرح نظراتی که راه را برای تامین هرگونه اتحاد عمل که در راستای تامین آلترناتیو موثر برای جنبش های اجتماعی برابری خواه و دموکراتیک میدانیم و به این وسیله این اعلام میداریم مطالبی که بتواند این خواست عاجل و مبرم را تامین کند را منتشر خواهیم کرد.

 


 

 

 

ضرورت اتحاد عمل چپ سوسیالیست برای تامین آلترناتیو موثر برای جنبش های اجتماعی برابری خواه و دموکراتیک!

روند فزاینده جنبش های اعتراضی _ مطالباتی انواع جنبش های اجتماعی هویت‌دار در ایران به موقعیتی دست یافته و بیانگر این واقعیت است که: “حاکمیت توان حمکرانی و پاسخ به مطالبات مردم را ندارد و مردم نیز حاضر به پذیرش ادامه‌ چنین شرایطی نیستند! اما در عین حال تصویر چنین موقعیتی نمی تواند شرایط اعتلای انقلابی را نیز بیان کند، چرا که:

  • مردم معترض از سازمانیابی لازم و کافی بالنسبه فراگیری برای در دست گرفتن قدرت و تامین شرایط بی بازگشت به ساختار متصلب و مرتجعی از هر نوع و نشان دیگری نیستند.
  • روند فراینده جنبش اعتراضی ترکیبی از جنبش های سازمانیافته و جنبش های خود بخودی است که زبان(شعار) ، رفتار و هماهنگی لازم برای ادامه اعتراض را پیدا نکرده اند.
  • جریانات ارتجاعی از طریق رسانه‌هایش همواره در صدد انحراف این جنبش‌ها از مسیر برابری‌خواهی و دموکراسی خواهی به مسیرهای انحرافی و تقلیل یافته است و با مطالبات فانتزی و در بهترین حالت آزادی های فردی یواشکی و به انواع شعارهایی که تبعیضات اساسی را به کاریکاتوری از رفع تبعیض فرو می‌کاهد و فضای اعتراضی را مخدوش می کنند.

این واقعیت که چپ سوسیالیست در ایران نیز هنوز درگیر خودمرکز پنداری در مجمع الجزایر پراکنده است و هر جزیره تمایل دارد آنچنان که می پندارد هژمونی خود را به دیگری تحمیل کند، نیز از درک چگونگی پرداختن به مسوولیت اجتماعی خود بازمانده است. در حالیکه منادی آلترناتیو برابری و دموکراسی است اما از پذیرش الزامات آن به هر دلیل موجه و غیرموجهی باز مانده است.

ما در راهکار سوسیالیستی خود را ملزم به طرح نظراتی که راه را برای تامین هرگونه اتحاد عمل که در راستای تامین آلترناتیو موثر برای جنبش های اجتماعی برابری خواه و دموکراتیک باز کند، می دانیم و به این وسیله اعلام می داریم مطالبی که بتواند این خواست عاجل و مبرم را تامین کند را منتشر خواهیم کرد.

 


 

دسته : سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی


آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1