ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.بر اثر شلیک نیروهای مرصاد بە خودروهای سوخت بران بیش از ۱۵ نفر کشتە و زخمی شدند

دیروز ۲۲ مرداد در محور زاهدان بە نهبندان نیروهای مرصاد بە سمت دو خودرو سوخت بران شلیک کردەاند و بر اثر این تیراندازی ها خوردروهای سوختبران از مسیر منحرف شدە و با یک دستگاە اتوبوس تصادف کردەاند کە منجر بە آتش سوزی و انفجار شدە است. بر اثر این انفجار ۱۵ نفر از سرنشینان اتوبوس زخمی شدەاند و چهار سوخت بر زندە زندە در آتش سوختە و جانشان را از دست دادەاند کە تا کنون هویت دوتن از آنها با نامهای حامد و وحید براهویی مشخص شدە است.


 

دسته : اجتماعي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1