ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.موج جدید بازداشتها در کردستان

در طول چند روز گذشتە بیش از دە شهروند کرد در شهرهای مختلف کردستان بە دست نیروهای امنیتی بازداشت شدەاند.

 


 

موج جدید بازداشتها در کردستان

در طول چند روز گذشتە بیش از دە شهروند کرد در شهرهای مختلف کردستان بە دست نیروهای امنیتی بازداشت شدەاند.
روز پنج شنبە ۲۰ مرداد محمد کریمی خواە، یکشنبە ۲۳ مرداد مصطفی بلاز، امین حسین زادە و علی فاروقی و روز ۲۴ مرداد جلال امینی را در بوکان بازداشت کردەاند.
همچنین یکشنبە ۲۳ مرداد پنج شهروند با نامهای ظاهر مرادی، آرش پیری، هیوا میرزایی، حکیم میرزایی و انور پیغامی در اشنویە بازداشت شدەاند.
امروز سەشنبە ۲۵ مرداد، نیروهای امنیتی در ساعت اولیە صبح با هجوم بە منزل ۴ شهروند مهابادی با نامهای چیا پیرزاد، شهرام بایزیدی آذر، کامبیز بایزیدی آذر و امیر بایزیدی آذر را بازداشت و بە مکان نامعلومی منتقل کردەاند.

 


 

 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی


آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1