ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.دادگاه حسن سعیدی ۲۳ مهر و دادگاه رضا شهابی ۲۴ مهر ۱۴۰۱ اعلام شده است

لازم به تاکید است در صورتی که برای حضور در دادگاه اجباربه پوشیدن لباس زندان کنند و بخواهند دستبند و پابند بزنند، فعالین سندیکایی زندانی در دادگاه حاضر نخواهند شد.

 


 

دادگاه حسن سعیدی ۲۳ مهر و دادگاه رضا شهابی ۲۴ مهر ۱۴۰۱ اعلام شده است

لازم به تاکید است در صورتی که برای حضور در دادگاه اجباربه پوشیدن لباس زندان کنند و بخواهند دستبند و پابند بزنند، فعالین سندیکایی زندانی در دادگاه حاضر نخواهند شد.

هرچند که با توجه به صحبت های بازجویان در دوران بازجویی مبنی بر اینکه که هر آنچه ما (بازجویان) بگوییم قاضی انجام می دهد و حکم صادر می کند عملا دادگاه فرمایشی است و فیلم سراپا دروغ اعترافات اجباری دو معلم سندیکایی فرانسوی نیز تاییدی بر این قضیه است که انتظار دادگاهی عادلانه توهمی بیش نیست.

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و‌حومه بار دیگر پروند سازیهای کاذب برای کارگران و‌ فعالین سندیکایی، و در اینمورد مشخص علیه اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد، رضا شهابی، حسن سعیدی و داود رضوی، را بشدت محکوم میکند و خواهان پایان یافتن این اقدامات ظالمانه و آزادی کلیه کارگران و‌فعالبن بازداشتی میباشد.

کارگران زندانی، زندانیان سیاسی و‌ کلیه معترضین بازداشتی آزاد باید گردند

سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و‌حومه
۱۶ مهر ۱۴۰۱

‏https://t.me/vahedsyndica⁦
‏https://www.instagram.com/vahedsyndica/
‏https://twitter.com/VahedSyndicate
‏www.vahedsyndica.com
‏vsyndica@gmail.com

 


 

 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1