ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.خبر: کتابفروشی در حصر، فرهنگ در حال‌ احتضار

کتابفروشی «نشر چشمه» را در عصر ظفرنمونی تخته می‌کنند که تتمه‌ی عرصه‌ی فرهنگ محتضر این سال‌ها به برکت سانسور جهنمی دستگاه دوستاقبانی حکومت آخرین نفس‌ را می‌کشد.

 


 

خبر

کتابفروشی در حصر، فرهنگ در حال‌ احتضار

باخبر شدیم کتابفروشی «نشر چشمه» را با تهدید و شعار نویسی به تعطیلی کشانده‌اند. اکنون کار به جایی کشیده است که حاکمیت مستأصل از بحران های فزاینده که هر روز بر شمارشان افزوده می شود، «نشر چشمه» را که از جمله ناشران مستقل است به بهانه‌ی این که در روزهایی به هر دلیل ترجیح داده است در مغازه اش را باز نکند، به اتهام اعتصاب و «اغتشاش» مهر و موم می‌کند و عواملش را کیش می دهد که بروند و بر دیوار آن شعارهای رسوای این چهل ساله را بنویسند و جار بزنند که این هم مزد «انبارگردانی».‌

کتابفروشی «نشر چشمه» را در عصر ظفرنمونی تخته می‌کنند که تتمه‌ی عرصه‌ی فرهنگ محتضر این سال‌ها به برکت سانسور جهنمی دستگاه دوستاقبانی حکومت آخرین نفس‌ را می‌کشد.

اگر گفته شود مهروموم کردن کتابفروشی«نشر چشمه» نمایان‌ترین نشانه‌ی ورشکستگی فرهنگی حاکمیت کنونی سخنی گزافه گفته نشده است.

دست دستگاه‌های امنیتی از فرهنگ کوتاه!

کانون نویسندگان ایران

 


 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی

آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1