ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.درس‌گفتارهای صوتی: اقتصاد سیاسی چیست؟ – محمد مالجو

چهار فایل صوتی مربوط است به سلسله درس‌گفتارهای چهارجلسه‌ای که در سال 1395 در مؤسسۀ پرسش ارائه شده است. در این سلسله درس‌گفتارها مشخصاً بررسی دستورکارِ پنج جریان عمدۀ اقتصاد سیاسی مد نظر است: یکم، «اقتصاد سیاسی کلاسیک»؛ دوم، «اقتصاد سیاسی مارکسی»؛ سوم، «اقتصاد سیاسی نئوکلاسیک»؛ چهارم، «اقتصاد سیاسی جدید»؛ و پنجم، «اقتصاد سیاسی به منزلۀ نوعی دانش میان‌رشته‌ای».

 


 

اقتصاد سیاسی چیست؟

محمد مالجو

امروز دشوار بتوان وجوهِ اشتراک قابل‌توجهی میان انبوهِ مضامین عرضه‌شده ذیل عنوان اقتصاد سیاسی یافت. از اقتصاد سیاسی در خدمت طرح مباحثی چنان ناهمگن و چنان ناهم‌سو استفاده می‌شود که گویی با همهمه‌ای مواجه‌ایم که اصطلاح اقتصاد سیاسی را به‌تدریج از حیز انتفاع ساقط می‌کند. در همین بستر است که ارائۀ پاسخ به پرسشِ «اقتصاد سیاسی چیست؟» موضوعیت می‌یابد.

چهار فایل صوتی مربوط است به سلسله درس‌گفتارهای چهارجلسه‌ای که در سال 1395 در مؤسسۀ پرسش ارائه شده است. در این سلسله درس‌گفتارها مشخصاً بررسی دستورکارِ پنج جریان عمدۀ اقتصاد سیاسی مد نظر است: یکم، «اقتصاد سیاسی کلاسیک»؛ دوم، «اقتصاد سیاسی مارکسی»؛ سوم، «اقتصاد سیاسی نئوکلاسیک»؛ چهارم، «اقتصاد سیاسی جدید»؛ و پنجم، «اقتصاد سیاسی به منزلۀ نوعی دانش میان‌رشته‌ای».

 

قسمت اول: اقتصاد سیاسی کلاسیک

 

قسمت دوم: اقتصاد سیاسی مارکسی

 

قسمت سوم: اقتصاد سیاسی نئوکلاسیک

 

قسمت چهارم: اقتصاد سیاسی جدید

 

 


منبع: صفحه تلگرام محمد مالجو

 


 

 

دسته : اجتماعي, اقتصادي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستی

آرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1