ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.«موانع رشد اقتصادی در ایران: سنجش اسلام سیاسی و نولیبرالیسم»

فایل شنیداری سخنرانی محمد مالجو در وبینار نشریه‌ی کریتیک با عنوان «موانع رشد اقتصادی در ایران: سنجش اسلام سیاسی و نولیبرالیسم»، در تاریخ 4 بهمن 1402

 


 

موانع رشد اقتصادی در ایران: سنجش اسلام سیاسی و نولیبرالیسم

ایدئولوژی اسلام سیاسی در ایران خصوصاً طی دهه‌ی گذشته اصلی‌ترین مانع در سپهر تولید اقتصادی بوده است و ایدئولوژی نئولیبرالیسم نیز اصلی‌ترین مانع در سپهر بازتولید اجتماعی. سیاست‌های برآمده از ایدئولوژی اسلام سیاسی در سپهر تولید اقتصادی عملاً تولید را تضعیف می‌کرده‌اند و سیاست‌های برآمده از ایدئولوژی نولیبرال در سپهر بازتولید اجتماعی نیز عملاً عاملان تولید یعنی نیروهای کار و ظرفیت‌های محیط‌زیستی را. این دو عامل، در پیوندی وثیق با یکدیگر رشد اقتصادی را طی دهه‌ی 1390 تضعیف می‌کرده‌اند. این پاسخ مرزبندی آشکاری دارد با پاسخ‌های تلویحی یا تصریحی‌ای که سه نوع گرایش فکری در ایرانِ امروز به همین پرسش می‌دهند: یکم، چپ سیاست‌گرا که شاخص‌ترین چهره‌اش مهرداد وهابی است؛ دوم، چپ اقتصاد‌گرا که شاخص‌ترین چهره‌اش یوسف اباذری است؛ و سوم، راست بازارگرا که شاخص‌ترین چهره‌اش مسعود نیلی است. سخنرانی حاضر درواقع گفت‌وگویی انتقادی با همین سه گرایش فکری است.

فایل شنیداری سخنرانی محمد مالجو:

 

 


 

 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1