ما گروهی از سوسیالیست‌های ایران، باورمند به دگرگونی‌های بنیادین اجتماعی_اقتصادی برآنیم با ارایه بدیل سوسیالیستی برخاسته از گویه‌ی جمعی پویا، خلاق و بهم پیوسته و با درس آموزی از تجارب انقلابی تاریخ بشری در جهان و تاریخ معاصر جامعه ایرانی، راه حل های اساسی را از دل واقعیت‌ها، تعارضات و تضادهای طبقاتی موجود، کشف، ارائه و به کار بندیم.یاد و خاطره چهار ستارهء آسمان تورکمن صحرا گرامی باد!

هجده بهمن ۱۳۵۸ چهار تن از رهبران جنبش ملی و عدالتخواهانهء تورکمن صحرا: توماج، مختوم، واحدی و جرجانی توسط پاسداران در گنبد ربوده میشوند. خلخالی جنایت پیشه، قاضی شرع منصوب خمینی، بنا به اقرار خود، با شتاب وبدون محاکمه، آنها را به جوخه اعدام میسپارد. و اجساد آنها را در بیابان های نزدیک بجنورد رها می کنند. در روز ۲۹ بهمن، تن های بی جان و تکه پاره شدهء انها توسط چوپانی پیدا میشود.

 


 

 

یاد و خاطره چهار ستارهء آسمان تورکمن صحرا گرامی باد!

شبانه در کنار دوستان ایستاده ای

در برابر دشت و ستاد و شورا

ستاره های ترکمن در آسمان صحرا
می درخشیدند

و ماه ترکمن در آینه رودخانه

خنجری خونین بود

جانیان آتش گشودند

و فریاد ”زنده باد خلق، زنده باد شوراها”
در عطر خون پیچید

و چون صاعقه ای خونین
از “یورت شیخان” تا ”اینچه برون”

و از “گمیش تپه” تا ”شیخ لر” آتش گرفت

نگاه کن … نگاه کن
این دریای پرچم های سرخ

که بردست کودکان ترکمن صحرا
به گردش درآمده اسـت

خون دلاوران ترکمن صحراست

خون صیادان و کشتگرانست

خون زمین و شوراست

خون آوازه خوان رفیقانست

خون آواز خوان توست، توماج
آ…..ِی
توماج…مختوم…واحدی…جرجانی

داس خونین دهقانان، فدائیان خلق

تور خونین صیادان، فدائیان خلق

یاد و خاطره چهار ستارهء آسمان تورکمن صحرا گرامی باد!

هجده بهمن ۱۳۵۸ چهار تن از رهبران جنبش ملی و عدالتخواهانهء تورکمن صحرا: توماج، مختوم، واحدی و جرجانی توسط پاسداران در گنبد ربوده میشوند. خلخالی جنایت پیشه، قاضی شرع منصوب خمینی، بنا به اقرار خود، با شتاب وبدون محاکمه، آنها را به جوخه اعدام میسپارد. و اجساد آنها را در بیابان های نزدیک بجنورد رها می کنند. در روز ۲۹ بهمن، تن های بی جان و تکه پاره شدهء انها توسط چوپانی پیدا میشود.

 


 

 

دسته : اجتماعي, سياسي

برچسب :

مقالات هیات تحریریه راهکار سوسیالیستیآرشیو کلیپ و ویدئو راهکار سوسیالیستی

html> Ny sida 1